Obchodné podmienky - Slovensko

1 Úvodné ustanovenia

1/1 Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť NutraQ CZ s.r.o., IČO 248 50 225, so sídlom Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe v oddiely C, vložke 180231 (ďalej len „predávajúci“), a kupujúceho pri predaji doplnkov stravy (ďalej len „tovar“).

1/2 Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s a riadia sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ObčZ“), ak je kupujúcim spotrebiteľ. Pokiaľ je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy upravené aj neupravené týmito obchodnými podmienkami taktiež zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1190 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku“). Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1/3 Kupujúci-spotrebiteľ musí mať pri uskutočňovaní objednávky tovaru viac ako 18 rokov. Na objednávku spotrebiteľa mladšieho ako 18 rokov sa hľadí tak, akoby nebola uskutočnená.

2 Členstvo

2/1 Kupujúci si objednávkou tovaru uskutočnenou prostredníctvom telefonického operátora objednáva na dobu neurčitú členstvo daného produktu tak, že mu bude tovar zasielaný v pravidelných intervaloch po jednom kuse („členstvo“) v lehote a cene uvedenej pri rozhovore s telefonickým operátorom, s tým, že:

(a) prvá zásielka tovaru v rámci členstva bude kupujúcemu dodaná do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky prostredníctvom telefonického operátora, alebo odoslaním potvrdzujúceho e-mailu či sms správy zo strany predávajúceho;

(b) ďalšie zásielky tovaru v rámci členstva sú zasielané v intervale, ktorý je uvedený pri rozhovore s telefonickým operátorom, pričom tento interval začína plynúť dňom stanoveným pre dodanie prvej zásielky tovaru;

(c) druh, množstvo tovaru a miesto dodania je uvedené v objednávke;

(d) kupujúci je oprávnený upraviť zadanie pre ďalšie zásielky, vylúčiť dodanie jednotlivej zásielky či všetkých ďalších zásielok, ak je žiadosť o túto zmenu písomne, telefonicky alebo e-mailom doručená predávajúcemu najneskôr do konca zverejnených prevádzkových hodín zákazníckeho centra predávajúceho v 5. pracovný deň pred stanoveným termínom odoslania predmetnej zásielky.

2/2 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu tovar dodávať v pravidelných intervaloch a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar dohodnutú cenu, a to za podmienok ustanovených týmito obchodnými podmienkami

3 Objednávka tovaru a uzatvorenie zmluvy prostredníctvom telefonického operátora

3/1 Ak predávajúci telefonicky kontaktuje kupujúceho - spotrebiteľa s ponukou na uzavretie zmluvy, musia byť kupujúcemu – spotrebiteľovi na začiatku každého rozhovoru oznámené identifikačné údaje predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej sa hovor uskutočňuje, obchodný zámer telefonickej komunikácie, a ak ide o odplatnú zmluvu, aj o povinnosti zaplatiť za tovar alebo uhradiť iné náklady a poplatky. Túto povinnosť má predávajúci voči kupujúcemu – spotrebiteľovi aj vtedy, ak kontaktuje kupujúceho – spotrebiteľa s ponukou na zmenu uzavretej zmluvy.

 3/2 Pre platné zadanie objednávky prostredníctvom telefonického operátora je nutné, aby kupujúci uviedol a potvrdil svoje identifikačné a kontaktné údaje, určil druh tovaru, množstvo tovaru a miesto dodania.

3/3 Pred konečným a záväzným potvrdením objednávky je kupujúcemu zrekapitulovaný obsah objednávky a obsah obchodných podmienok, vrátane dohodnutého členstva.

3/4 Zmluva, ktorej náležitosti boli dohodnuté počas telefonického rozhovoru z podnetu predávajúceho podľa odseku 3/1 je uzavretá, keď je vyjadrenie súhlasu kupujúceho – spotrebiteľa s obsahom návrhu v ústnej forme doručené predávajúcemu.

4 Cena tovaru, platobné podmienky a dodanie tovaru

4/1 Cena tovaru je stanovená ako zmluvná cena v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov, a je uvedená ako konečná cena vrátane DPH.

4/2 Konečná čiastka k úhrade za prvú zásielku v rámci členstva je potvrdzovaná kupujúcim prostredníctvom telefonického operátora. Cena ďalších zásielok (pokiaľ sa líšia od ceny prvej zásielky) je potvrdzovaná kupujúcim prostredníctvom telefonického operátora.

4/3 Tovar je zasielaný kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke, a to zmluvnými prepravcami predávajúceho, ktorí sú uvedení v objednávkovom formulári. Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar pri jeho dodaní, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu nákladov za uskladnenie tovaru a je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

4/4 Platbu za tovar kupujúci uhradí vrátane DPH bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený na daňovom doklade, ktorý je súčasťou zásielky. Predávajúci neprijíma platby v hotovosti. Všetky údaje potrebné na uskutočnenie platby sú uvedené na faktúre. Pri platbe prevodom je nevyhnutné uviesť správny variabilný symbol, ktorý je uvedený na faktúre. Celkovú čiastku kupujúci hradí vo výške uvedenej na faktúre a čiastku nezaokrúhľuje. Splatnosť daňového dokladu je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Platba je možná len týmto predpísaným spôsobom. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny v súlade s § 601 ObčZ.

4/5 Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy predávajúcim kupujúcemu slúži zároveň ako daňový doklad.

4/6 Náklady kupujúceho na použitie komunikačných prostriedkov pri komunikácii s predávajúcim sa riadia podmienkami medzi kupujúcim a poskytovateľom príslušného komunikačného prostriedku.

4/7 V prípade, ak sa kupujúci dostane s úhradou dlžnej sumy do omeškania, bude kupujúcemu zaslaná upomienka. Penále na pokrytie administratívnych nákladov spojených so zaslaním upomienky predstavuje za každú upomienku 2,50 Eur. Táto čiastka bude pripočítaná k sume na faktúre. V prípade, ak kupujúci neuhradí predávajúcemu všetky vzniknuté pohľadávky vrátane prípadných penále, môže predávajúci po uplynutí splatnosti 2. upomienky postúpiť pohľadávku zmluvnej spoločnosti ALEKTUM, s.r.o.

5 Odstúpenie od zmluvy

5/1 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo podľa § 7 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

  1. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, napríklad v prípade zasielania tovaru v prípade zakúpenia členstva.

Kupujúci - spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5/2 Odstúpenie musí byť uskutočnené takým spôsobom, že kupujúci-spotrebiteľ v lehote 14 dní podľa predchádzajúceho odseku preukázateľne aspoň odošle predávajúcemu oznámenie o odstúpení, a to telefonicky na zákazníckej linke predávajúceho, e-mailom na adresu info@nutraq.sk alebo písomne na adresu predávajúceho: NutraQ CZ s.r.o., Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, s uvedením čísla objednávky a prípadne čísla bankového účtu, na ktorý bude pripísaná suma za vrátený tovar. Ak bola zmluva uzavretá ústne (telefonicky), na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Ako oznámenie o odstúpení od zmluvy môže byť využitý aj formulár tvoriaci prílohu č. 1 týchto podmienok. V prípade, ak kupujúci tento formulár využil, potvrdí predávajúci kupujúcemu-spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie. Pre urýchlenie vybavenia vrátenia kúpnej ceny predávajúci odporúča kupujúcemu tovar zaslať alebo odovzdať bez zbytočného odkladu po odoslaní oznámenia o odstúpení, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia, buď fyzickým dodaním, alebo odoslaním na vyššie uvedenú adresu predávajúceho (nie dobierkou). Náklady spojené s vrátením tovaru z dôvodu odstúpenia podľa tohto článku znáša kupujúci-spotrebiteľ.

5/3 Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia kupujúceho-spotrebiteľa od zmluvy, vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu, vrátane nákladov za dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, okrem nákladov spojených s vrátením tovaru, za tovar podľa požiadaviek kupujúceho-spotrebiteľa, a to buď odoslaním peňazí na adresu kupujúceho, alebo prevodom na účet kupujúceho (pri odstúpení od zmluvy kupujúci uvedie, akým spôsobom požaduje vrátanie kúpnej ceny). Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu – spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijatú kúpnu cenu skôr, ako mu kupujúci-spotrebiteľ odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5/4 V prípade, ak kupujúci-spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa tohto článku, musí tovar vrátiť nepoškodený, bez príznakov opotrebovania a pokiaľ je to možné, tak v pôvodnom obale. Akonáhle predávajúci dostane vrátený tovar, je povinný ho bezodkladne prekontrolovať a preskúšať. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, ako je nevyhnutné za účelom nevyhnutného oboznámenia sa s povahou a vlastnosťami tovaru a s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, alebo ak nie je tovar vrátený v kompletnom stave; predávajúci je oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu za zníženie hodnoty vráteného tovaru. Prípadnou náhradou nie je dotknuté právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie. Predávajúci si vyhradzuje právo započítať túto náhradu za zníženie hodnoty vráteného tovaru voči kúpnej cene, ktorá má byť vrátená; výšku náhrady je však predávajúci povinný preukázať.

6 Záručná doba, Práva z vadného plnenia

6/1 Záručná doba tovaru zodpovedá minimálnej dobe trvanlivosti vyznačenej na obale tovaru.

6/2 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť práva z vád tovaru podľa ustanovení ObčZ, najmä podľa §  622 a 623 a nasl. ObčZ. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

6/3 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť práva z vadného plnenia podľa ustanovení ObčZ, najmä podľa § 622 a 623 a nasl. ObčZ.

6/4 Nároky z vád tovaru je možné uplatniť telefonicky na zákazníckej linke predávajúceho, prípadne tiež aj e-mailom na info@nutraq.sk alebo písomne na adrese predávajúceho: NutraQ CZ s.r.o., Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika. Kupujúci je pri reklamácii povinný poskytnúť údaje nevyhnutné pre identifikáciu reklamovanej zásielky, pravdivo, úplne a zrozumiteľne popísať reklamovanú vadu a poskytnúť kontaktné údaje pre účely komunikácie o vybavení reklamácie. Nároky z vád tovaru sú vybavované bez zbytočného odkladu, u kupujúceho-spotrebiteľa najneskôr však do 30 dní odo dňa ich uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim-spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci-spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nejde odstrániť.

6/5 Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené pri prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími vplyvmi a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, pomocou ktorých predávajúci plnil svoj záväzok, teda napríklad na prípady mechanického poškodenia po dodaní, použitia tovaru v rozpore s jeho účelom alebo odporučeným užívaním, alebo z dôvodu neoboznámenia sa s odporúčaným užívaním tovaru.

7 Mimosúdne riešenie sporov

7/1 V prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z predaja tovaru sa môže kupujúci alebo kupujúci-spotrebiteľ obrátiť najskôr so žiadosťou o ich vyriešenie priamo na predávajúceho. Kupujúci-spotrebiteľ sa môže v prípade akéhokoľvek sporu medzi predávajúcim a kupujúcim-spotrebiteľom obrátiť tiež na subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia(www.coi.sk). Viac informácií ohľadom mimosúdneho riešenia sporov sa nachádza tu

8 Záverečné ustanovenia

8/1 Kúpna zmluva pre členstvo podľa týchto obchodných podmienok sa uzatvára na dobu neurčitú s tým, že ktorákoľvek strana môže zmluvu písomne, telefonicky alebo e-mailom vypovedať bez udania dôvodu, a to vždy najneskôr 5 pracovných dní pred odoslaním ďalšej zásielky. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

8/2 Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb predávajúcim podľa nariadenia GDPR sú uvedené v Ochrane súkromia a sú prístupné na tomto odkaze. Informácie o spracúvaní cookies sú uvedené v dokumente Zásady nakladania s cookies a sú prístupné na tomto odkaze.

8/3 Kupujúci je o obsahu týchto podmienok informovaný pri zadaní svojej objednávky a tieto obchodné podmienky sú taktiež zobrazené na webových stránkach predávajúceho, takže je umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Predávajúci je povinný kupujúcemu-spotrebiteľovi poskytnúť v textovej podobe okrem znenia zmluvy aj znenie týchto obchodných podmienok.

8/4 Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, ktoré je účinné ku dňu potvrdenia objednávky. Potvrdením objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť a potvrdením objednávky potvrdzuje, že je s ich obsahom uzrozumený.

8/5 Pokiaľ je niektoré z ustanovení obchodných podmienok neplatné či nevymožiteľné, alebo sa neplatným alebo nevymožiteľným stane, platí namiesto neho ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému či nevymožiteľnému ustanoveniu najviac približuje. Neplatnosťou alebo nevymožiteľnosťou jedného ustanovenia  nie je dotknutá platnosť a vymožiteľnosť ostatných ustanovení.

8/6 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2023.

PRÍLOHA Č. 1 – VZOROVÝ FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

 

 

Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy

 

 

 

 

 

Adresát:              NutraQ CZ s.r.o.

                             IČ: 248 50 225

Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7,                       Česká republika

                             e-mail: info@nutraq.sk

 

 

 

Oznamujem Vám, že týmto odstupujem od zmluvy od tohto tovaru:

 

 

Dátum objednávky:

 

Číslo objednávky:

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

 

Adresa spotrebiteľa:

 

 

 

 

Vrátenie kúpnej ceny požadujem zaslaním na vyššie uvedenú adresu / na účet č.:[*]

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

 

Podpis spotrebiteľa:

(len v prípade ak je zasielané v listinnej podobe)

 

 

 

 

[*] Nehodiace sa prečiarknite