Ochrana soukromí / Ochrana súkromia

 • Úvodní ustanovení

1/1 Účelem tohoto dokumentu je seznámit subjekt se zpracováním jeho osobních údajů, s jednotlivými účely zpracování, rozsahem a dobou zpracování osobních údajů.

1/2 Dokument upravuje zpracování osobních údajů na webových stránkách www.vitaepro.cz, jejichž provozovatelem je správce.

1/3 Každý návštěvník webových stránek je povinen si tento dokument přečíst a v případě, že nerozumí některé informaci, informuje správce na kontaktech v článku 2.

 

 • Správce

2/1 Správcem osobních údajů je společnost NutraQ CZ s.r.o., IČ: 248 50 225, se sídlem Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložce 180231.

2/2 Kontaktní údaje pro uplatnění dotazů týkajících se osobních údajů, pro podání stížností, námitek či pro využití práv jsou následující:

Oddělení péče o zákazníky: 800 888 524

Email: info@nutraq.cz

Poštovní adresa: NutraQ CZ s.r.o., Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7

 

 • Účely zpracování osobních údajů

3/1 Plnění smlouvy (objednávka)

Pokud subjekt učiní objednávku, jsou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem realizace objednávky online, e-mailem, osobně nebo prostřednictvím call centra či zákaznického centra, a za účelem uskutečnění plnění z uzavřené kupní smlouvy. Uskutečněním objednávky objednává subjekt také členství VitaePro (dále jen „členství“), které spočívá v pravidelném zasílání přípravku zakoupeného v objednávce v pravidelných intervalech, opakujících se vždy po době, která je u daného přípravku uvedena jako doba užívání přípravku. Toto členství běží, dokud jej subjekt nezruší, ledaže je stanoveno na konkrétní dobu dle uzavřené kupní smlouvy. Podmínky zrušení členství jsou upraveny v obchodních podmínkách.

V případě, kdy kupující při nákupu zvolí jednorázový nákup zboží v plné ceně, členství není aktivováno. Zpracování osobních údajů i tak probíhá za účelem realizace objednávky, resp. uzavřené kupní smlouvy, a to do doby, než je tato jednorázová objednávka, resp. kupní smlouva vyřízena.

Právním důvodem zpracování pro tento účel je plnění smlouvy.

3/2 Přímý marketing vůči zákazníkům

Pokud je subjekt zákazníkem správce, jsou jeho osobní údaje zpracovávány rovněž za účelem přímého marketingu prováděného vůči zákazníkům na základě oprávněného zájmu správce. Přímý marketing prováděný vůči zákazníkům spočívá v zasílání katalogů a obchodních sdělení všemi způsoby, včetně využití možnosti zasílat obchodní sdělení týkající se vlastních výrobků a služeb správce elektronickými prostředky z titulu zákonné výjimky dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. -Toto zpracování zahrnuje provádění jednoduché segmentace (profilování) – což znamená volba vhodných nabídek podle aktivity subjektu, provedených předchozích objednávek, uhrazených objednávkách, požadavku subjektu, podle jeho věku a pohlaví a dle zjištěných preferencí.

Právním důvodem zpracování pro tento účel je oprávněný zájem správce na provádění přímého marketingu vůči vlastním zákazníkům s nabídkou vlastních obdobných výrobků a služeb.

Subjekt je oprávněn podat proti tomuto zpracování námitky a zpracování bude ukončeno.

3/3 Přímý marketing na žádost subjektu

Jestliže subjekt udělí souhlas, jsou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu. Uvedené znamená, že osobní údaje budou zařazeny do databáze správce pro provádění přímého marketingu.

Provádění přímého marketingu zahrnuje tyto činnosti:

 • zasílání informací o novinkách, akcích, nabídkách produktů a služeb, všemi způsoby včetně elektronických prostředků
 • zasílání katalogů a obchodních sdělení všemi způsoby včetně elektronických prostředků,
 • zasílání produktů správce a spolupracujících osob všemi způsoby včetně elektronických prostředků,
 • provádění jednoduché segmentace (profilování) – což znamená volba vhodných nabídek podle aktivity subjektu, provedených předchozích objednávek, uhrazených objednávkách, požadavku subjektu, podle jeho věku a pohlaví a dle zjištěných preferencí.

Právním důvodem zpracování pro tento účel je souhlas subjektu.

Souhlas může subjekt kdykoliv odvolat.

3/4 Ochrana práv správce

Pokud správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy či provádění přímého marketingu (ať již z titulu oprávněného zájmu či na základě souhlasu subjektu), osobní údaje subjektu budou po ukončení tohoto zpracování zpracovávány též za účelem ochrany práv správce, zejména pro obranu proti nárokům subjektu či třetích osob, pro případ kontroly ze strany dozorového orgánu a pro vymáhání pohledávek správce. Doba započetí oprávněného zájmu u členství začíná doručením zásilky poslední, kdežto u jednorázové objednávky doba začíná jejím doručením. Oprávněný zájem správce je i na skutečnosti spojení vícero jednorázových objednávek jednoho subjektu, tedy přirazení různých smluv ke konkrétnímu subjektu z důvodu následné archivace smluv a daňových dokladů.

Právním důvodem zpracování pro tento účel je oprávněný zájem správce.

Subjekt může podat proti tomuto zpracování námitky.

3/5 Nahrávání hovorů

Pokud subjekt volá na zákaznickou linku, může dojít k nahrávání hovorů, pokud s tímto subjekt souhlasí.

 1. Pokud subjekt volá na zákaznickou linku pro uzavření/změnu/ukončení smlouvy a souhlasí s nahráváním, je účelem uchování učiněného právního úkonu, přičemž právním základem je plnění smlouvy.

 

Pokud subjekt volá na zákaznickou linku pro uzavření/změnu/ukončení smlouvy a nesouhlasí s nahráváním, je nutno úkon učinit elektronicky.

 

 1. Pokud subjekt volá na zákaznickou linku z jiného důvodu, než pro uzavření/změnu/ukončení smlouvy, pak pokud s tím subjekt vysloví souhlas stiskem příslušné předvolby, dojde k nahrávání za účelem zkvalitňování služeb, neboť na základě hovorů jsou zlepšovány komunikační dovednosti operátorů. Právním základem je souhlas.

 

 • Rozsah osobních údajů

4/1 Pro účel plnění smlouvy (objednávky), ať již se jedná o jednorázový nákup či členství, jsou osobní údaje zpracovávány v tomto rozsahu: jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, město, PSČ, telefon, e-mail, údaj o objednaném zboží, údaj o četnosti odběru, údaj o ceně, údaj o věku nad 18 let, další informace sdělené subjektem.

4/2 Pro účel přímého marketingu vůči zákazníkům jsou osobní údaje zpracovávány v tomto rozsahu: jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, město, PSČ, telefon, e-mail, informace o předchozích objednávkách, resp. informace o první objednávce, na základě které je prováděno zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle výjimky na základě zákona o službách informační společnosti a po dobu jednoho roku informace o učiněných objednávkách a preferencích subjektu, tedy údaj o formě objednávek, druhu objednaného zboží a nákupních preferencích subjektu.

4/3 Pro účel přímého marketingu na žádost subjektu jsou osobní údaje zpracovávány v rozsahu, který poskytne subjekt, nejvíce v tomto rozsahu: jméno, příjmení, pohlaví, věk, ulice, číslo popisné, město, PSČ, telefon, e-mail, informace o předchozích objednávkách, informace o typu odebraného produktu, informace o počtu uhrazených zásilek a informace o aktivitě subjektu v rámci odběru produktů od Správce.

4/4 Pro účel ochrany práv jsou osobní údaje zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro tento účel – v rozsahu nezbytné dokumentace.

4/5 Pro účel nahrávání hovorů je uchován toliko audio záznam hovoru.

 

 • Doba zpracování osobních údajů

5/1 Pro účel plnění smlouvy (objednávky) jsou osobní údaje zpracovávány po dobu plnění a trvání příslušné smlouvy a 3 roky poté, z důvodu uplatnění reklamace, záruky nebo jiného nároku subjektu či z důvodu vymáhání pohledávek správcem. U jednorázových zásilek smlouva trvá do jejího naplnění, tedy obvykle do doručení zboží. U členství je konec trvání stanoven doručením poslední zásilky.

5/2 Pro účel přímého marketingu vůči zákazníkům jsou osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, nejpozději však do uplatnění námitky proti přímému marketingu. Údaje pro segmentaci jsou uchovány nejdéle po dobu jednoho roku.

5/3 Pro účel přímého marketingu na žádost subjektu jsou osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, nejpozději však do odvolání souhlasu ze strany subjektu.

5/4 Pro účel ochrany práv jsou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, po kterou může být provedena kontrola ze strany dozorových orgánů, uplatněny nároky či vymáhány pohledávky a práva, což jsou maximálně 3 roky případně doba, po kterou řízení trvá od realizace kupní smlouvy, resp. jejího ukončení. Toto zpracování nemá vliv na další zpracování uložené správci příslušnými právními předpisy, například uchování daňových dokladů po dobu deseti let apod.

5/5 Pro účel nahrávání hovorů je doba nastavena:

 1. Pro uchování právního úkonu 3 roky od uskutečnění právního úkonu,
 2. Pro zkvalitňování služeb 60 dní od vyřízení požadavku.

 

 

 • Odvolání souhlasu, podání námitek a stížností

6/1 Souhlas, který subjekt správci udělil, je možné kdykoliv odvolat na bezplatné lince 800 888 524, e-mailu info@vitaepro.cz nebo na adrese NutraQ CZ s.r.o., Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7.

6/2 Pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu, subjekt proti tomuto může podat námitky. Podání námitek proti zpracování za účelem provádění přímého marketingu znamená ukončení tohoto zpracování. U ostatních účelů dojde po podání námitek k přezkoumání oprávněnosti námitek a podání informace subjektu o vyřízení těchto námitek. Námitky mohou být podány

na bezplatné lince 800 888 524, e-mailu info@vitaepro.cz nebo na adrese NutraQ CZ s.r.o., Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7.

6/3 Pokud má subjekt za to, že správce při zpracování osobních údajů nepostupuje dle právních předpisů či má subjekt jiné výhrady, může podat stížnost na bezplatné lince 800 888 524, e-mailu info@vitaepro.cz nebo na adrese NutraQ CZ s.r.o., Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7.

6/4 Subjekt může kdykoliv podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 • Příjemci a zpracovatelé

7/1 Příjemci osobních údajů jsou společnosti ve skupině správce, tedy skupina NutraQ AS, přičemž společnosti jsou uvedené zde.

7/2 K osobním údajům mohou mít v nezbytném rozsahu přístup zpracovatelé z těchto kategorií: marketingové společnosti, komerční call centra, účetní společnosti, auditorské společnosti, společnosti poskytující právní služby, společnosti zabývající se personalistikou a vzděláváním, společnosti poskytující IT služby, společnosti zabývající se internetovým marketingem, společnosti zabývající se vývojem, prodejem a servisem marketingových systémů, společnosti zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů, společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací, společnosti poskytující software licenci pro online komunikaci, společnosti zajišťující balení a doručování zboží.

 

 • Cookies

8/1 K zajištění co možná nejsnadnějšího použití stránek dochází k užívání cookies. Dalšími účely cookies jsou zobrazování relevantní reklamy.

8/2 Podmínky používání Cookies jsou popsány v dokumentu Cookies, který naleznete zde.

 

 • Poučení o právech subjektu

9/1 Právo na přístup, transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů

Subjekt má právo na informace, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává.

Správce přijme vhodná opatření, aby poskytl subjektu stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace (např. o zpracovateli osobních údajů a o průběhu tohoto zpracování) a učinil veškerá sdělení o zpracování. Správce subjektu informace poskytne písemně nebo jinými prostředky (například v elektronické formě). Za předpokladu, že identita je prokázána jinými způsoby, má subjekt také právo zažádat o poskytnutí těchto informací ústně.

Správce neodmítne vyhovět žádosti subjektu při výkonu práv subjektu (zejm. práva na přístup), ledaže doloží, že nemůže zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

Subjekt má právo na to, aby mu správce poskytl na žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce bude subjekt o jakémkoliv takovém prodloužení informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt žádost podal v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné a pokud nepožaduje jiný způsob.

Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt požádal, informuje subjekt bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Správce informuje subjekt, že veškeré tyto informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádosti podané vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může správce buď:

 1. a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
 2. b) odmítnout žádosti vyhovět.

Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.

Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu.

Informace, které mají být subjektu poskytnuty, mohou být doplněny standardizovanými ikonami s cílem poskytnout snadno viditelným, srozumitelným a jasným způsobem přehled o zamýšleném zpracování. Pokud jsou ikony prezentovány v elektronické formě, musí být strojově čitelné.

9/2 Právo na opravu

Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jej týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

9/3 Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1. a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. b) subjekt odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. c) subjekt vznese námitky proti zpracování (podle níže uvedeného „práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 4. d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 6. f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 16 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

9/4 Právo na omezení zpracování

Subjekt má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 1. a) pokud subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. b) zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3. c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. d) pokud subjekt vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu.

9/5 Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce bude subjekt informovat o těchto příjemcích, pokud to bude požadovat.

9/6 Právo na přenositelnost údajů

Subjekt má právo získat osobní údaje, které se jej týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

9/7 Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace má subjekt právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.

Pokud vznese subjekt námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

9/8 Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká. Správce neprovádí žádná rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném zpracování.

 

 • Definice

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; například osobním údajem je e-mail, mobilní telefon, osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením.

Subjektem je fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány dle tohoto dokumentu.

Zvláštní kategorií osobních údajů jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu údajů. Správce nikdy nevyžaduje údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů. Tyto nejsou zpracovávány.

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace; shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování; uchováváním osobních údajů je udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat; blokováním osobních údajů je operace nebo soustava operací, kterými se na stanovenou dobu omezí způsob nebo prostředky zpracování osobních údajů, s výjimkou nezbytných zásahů; likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování.

Správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele.

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Účelem zpracování je důvod, proč správce osobní údaje zpracovává.

Rozsahem rozumíme konkrétní osobní údaje, které jsou zpracovávány, například jméno a příjmení.

 

 • Závěrečná ustanovení

11/1 Tento dokument nabývá účinnosti dne 1. 4. 2019.

11/2 Správce je oprávněn tento dokument aktualizovat. Subjekt je povinen sledovat změny v tomto dokumentu. Aktuální verze tohoto dokumentu je vždy zobrazena na webových stránkách správce a je umožněna jeho archivace a reprodukce kupujícím.

Slovenské znění

1. Úvodné ustanovenia

1/1 Účelom tohto dokumentu je oboznámiť dotknutú osobu so spracúvaním jej osobných údajov, s jednotlivými účelmi spracúvania, rozsahom a dobou spracúvania osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („Nariadenie GDPR“).

1/2 Dokument upravuje spracúvanie osobných údajov na webových stránkach www.vitaepro.cz, ktorých prevádzkovateľom je prevádzkovateľ osobných údajov uvedený v článku 2 nižšie.

1/3 Každý návštevník webových stránok je povinný si tento dokument prečítať a v prípade, ak akejkoľvek informácii nerozumie, informuje prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktov uvedených v článku 2.

 • Prevádzkovateľ

2/1 Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť NutraQ CZ s.r.o., IČO: 248 50 225, so sídlom Praha 1 - Nové Město, Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, v oddiely C, vložke 180231.

2/2 Nasledujúce kontaktné údaje sú kontaktnými údajmi pre uplatnenie otázok týkajúcich sa osobných údajov, na podanie sťažnosti, námietok, alebo na využitie práv:

Oddelenie starostlivosti o zákazníkov:

Tel. číslo: 233 221 151

Email: info@nutraq.sk

Poštová adresa: NutraQ CZ s.r.o., Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika

 Účely spracovania osobných údajov

3/1 Plnenie zmluvy (objednávka)

Pokiaľ dotknutá osoba uskutoční objednávku, sú jej osobné údaje spracúvané za účelom realizácie objednávky online, e-mailom, osobne alebo prostredníctvom call centra či zákazníckeho centra, a za účelom uskutočnenia plnenia z uzatvorenej kúpnej zmluvy. Uskutočnením objednávky objednáva kupujúci na dobu neurčitú členstvo, ktoré spočíva v pravidelnom zasielaní prípravku zakúpeného v objednávke v pravidelných intervaloch, opakujúcich sa vždy po dobe, ktorá je pri predmetnom prípravku uvedená ako doba jeho užívania. Toto členstvo zostáva v platnosti, pokiaľ ho dotknutá osoba nezruší, ibaže je členstvo stanovené na konkrétnu dobu podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy. Podmienky zrušenia členstva sú upravené v obchodných podmienkach.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb na tento účel je plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).

3/2 Priamy marketing voči zákazníkom

Pokiaľ je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa, sú jej osobné údaje spracúvané taktiež za účelom priameho marketingu uskutočňovaného voči zákazníkom na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Priamy marketing uskutočňovaný voči zákazníkom spočíva v zasielaní katalógov a newsletterov všetkými spôsobmi, vrátane využitia možnosti zasielať newsletter týkajúci sa vlastných výrobkov a služieb prevádzkovateľa elektronickými prostriedkami z titulu výnimky uvedenej v recitáli 47, posledná veta Nariadenia GDPR a zákonnej výnimky podľa § 62 ods. 3 zákona č. 351/2001 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov („Zákon o elektronických komunikáciách“) - toto spracúvanie zahŕňa uskutočňovanie jednoduchej segmentácie (profilovania) - čo znamená voľba vhodných ponúk podľa aktivity dotknutej osoby, uskutočnených predchádzajúcich objednávok, uhradených objednávok, požiadaviek dotknutej osoby, podľa jej veku a pohlavia a podľa zistených preferencií.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb na tento účel je oprávnený záujem prevádzkovateľa na uskutočňovaní priameho marketingu voči vlastným zákazníkom, s ponukou vlastných podobných výrobkov a služieb (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR). Dotknutá osoba má právo namietať toto spracúvanie a spracúvanie tak bude ukončené.

3/3 Priamy marketing na žiadosť dotknutej osoby

Pokiaľ dotknutá osoba udelí súhlas, sú jej osobné údaje spracúvané za účelom priameho marketingu. Uvedené znamená, že osobné údaje budú zaradené do databázy prevádzkovateľa na uskutočňovanie priameho marketingu.

Uskutočňovanie priameho marketingu zahŕňa tieto činnosti:zasielanie informácií o novinkách, akciách, ponukách produktov a služieb, všetkými spôsobmi vrátane elektronických prostriedkov

 • zasielanie katalógov a newsletterov všetkými spôsobmi vrátane elektronických prostriedkov
 • zasielanie produktov prevádzkovateľa a spolupracujúcich osôb všetkými spôsobmi vrátane elektronických prostriedkov
 • uskutočňovanie jednoduchej segmentácie (profilovania) – čo znamená voľbu vhodných ponúk podľa aktivity dotknutej osoby, uskutočnených predchádzajúcich objednávok, uhradených objednávok, požiadaviek dotknutej osoby, podľa jej veku a pohlavia a podľa zistených preferencií,

Právnym dôvodom spracúvania pre tento účel je súhlas dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR).

Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.

3/4 Ochrana práv prevádzkovateľa

Pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom plnenia zmluvy, či uskutočňovaním priameho marketingu (či už  na právnom základe oprávnený záujem alebo na základe súhlasu dotknutej osoby), osobné údaje dotknutej osoby budú po ukončení tohto spracúvania spracúvané taktiež za účelom ochrany práv prevádzkovateľa, najmä na účely obrany voči nárokom dotknutej osoby alebo tretích osôb, pre prípad kontroly zo strany dozorného orgánu a pre vymáhanie pohľadávok prevádzkovateľa. Začatie plynutia doby oprávneného záujmu pri členstve je spojené s doručením poslednej zásielky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb na tento účel je oprávnený záujem prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR). Dotknutá osoba môže toto spracúvanie namietať.

3/5 Nahrávanie hovorov

Pokiaľ dotknutá osoba zavolá na zákaznícku linku, takýto hovor je automaticky nahrávaný, o čom je dotknutá osoba vopred upovedomená  

 1. Pokiaľ dotknutá osoba zavolá na zákaznícku linku kvôli uzatvoreniu/zmene/ukončeniu zmluvy, je účelom spracúvania osobných údajov zachovanie uskutočneného právneho úkonu, pričom právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).
 2. Pokiaľ dotknutá osoba zavolá na zákaznícku linku z iného dôvodu, ako za účelom uzatvorenia/zmeny/ukončenia zmluvy, dôjde k nahrávaniu za účelom skvalitňovania služieb, nakoľko na základe hovorov sú zlepšované komunikačné schopnosti operátorov. Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je súhlas (článok 6 odsek 1 písm. a) Nariadenia GDPR).
 • Rozsah osobných údajov

4/1 Za účelom plnenia zmluvy (objednávky) sú osobné údaje spracúvané v tomto rozsahu: meno, priezvisko, ulica, číslo domu, mesto, PSČ, telefón, e-mail, údaj o objednanom tovare, údaj o počte odberu, údaj o cene, údaj o veku nad 18 rokov a ďalšie informácie poskytnuté dotknutou osobou.

4/2 Za účelom priameho marketingu voči zákazníkom sú osobné údaje spracúvané v tomto rozsahu: meno, priezvisko, ulica, číslo domu, mesto, PSČ, telefón, e-mail, informácie o predchádzajúcich objednávkach, resp. informácie o prvej objednávke, na základe ktorej je uskutočňované zasielanie newsletterov elektronickými prostriedkami podľa výnimky uvedenej v recitáli 47, posledná veta Nariadenia GDPR a na základe výnimky uvedenej v Zákone o elektronických komunikáciách a počas doby jedného roka informácie o uskutočnených objednávkach a preferenciách dotknutej osoby, teda údaj o forme objednávok, druhu objednaného tovaru a nákupných preferenciách dotknutej osoby.

4/3 Za účelom priameho marketingu na žiadosť dotknutej osoby sú osobné údaje spracúvané v rozsahu, ktorý poskytne dotknutá osoba, najviac v tomto rozsahu: meno, priezvisko, pohlavie, vek, ulica, číslo domu, mesto, PSČ, telefón, e-mail, informácie o predchádzajúcich objednávkach, informácie o type zakúpeného produktu, informácie o počte uhradených zásielok a informácie o aktivite dotknutej osoby v rámci odberu produktov od Prevádzkovateľa.

4/4 Za účelom ochrany práv sú osobné údaje spracúvané iba v nevyhnutnom rozsahu pre tento účel – v rozsahu nevyhnutnej dokumentácie.

4/5 Za účelom nahrávania hovorov je uchovaný audio záznam hovoru.

 • Doba spracúvania osobných údajov

5/1 Za účelom plnenia zmluvy (objednávky) sú osobné údaje spracúvané počas doby plnenia a trvania príslušnej zmluvy a následne 5 rokov po jej zániku, a to z dôvodu uplatnenia reklamácie, záruky, alebo iného nároku dotknutej osoby, či z dôvodu vymáhania pohľadávok prevádzkovateľom.

5/2 Za účelom priameho marketingu voči zákazníkom sú osobné údaje spracúvané po dobu neurčitú, najneskôr však dovtedy, kým nedôjde k namietnutiu spracúvania za účelom priameho marketingu.

5/3 Za účelom priameho marketingu na žiadosť subjektu sú osobné údaje spracúvané po dobu trvania účelu, t.j. po dobu neurčitú, najneskôr však dovtedy, kým nedôjde k odvolaniu súhlasu zo strany dotknutej osoby.

5/4 Za účelom ochrany práv sú osobné údaje spracúvané počas nevyhnutnej doby, počas ktorej môže byť uskutočnená kontrola zo strany dozorných orgánov, uplatnené nároky, či vymáhané pohľadávky a práva, čo znamená dobu minimálne 5 rokov a prípadne dobu, počas ktorej konanie trvá od realizácie kúpnej zmluvy, resp. jej ukončenia. Toto spracúvanie nemá vplyv na ďalšie spracúvanie uložené prevádzkovateľovi príslušnými právnymi predpismi, napríklad uchovanie daňových dokladov po dobu desiatich rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú a pod.

5/5 Za účelom nahrávania hovorov je doba spracúvania nastavená nasledovne:

 1. Pre skvalitňovanie služieb je to 60 dní od vybavenia požiadavky
 • Odvolanie súhlasu, podanie námietok a sťažností

6/1 Súhlas, ktorý dotknutá osoba prevádzkovateľovi udelila, je možné kedykoľvek odvolať na linke starostlivosti o zákazníkov 233 221 155, na e-maily info@nutraq.sk alebo na adrese NutraQ CZ s.r.o., Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika.

6/2 Pokiaľ je spracúvanie založené na oprávnenom záujme, dotknutá osoba môže namietať spracúvanie. Namietnutie spracúvania za účelom uskutočňovania priameho marketingu znamená ukončenie tohto spracúvania. Pri ostatných účeloch dôjde po podaní námietok k preskúmaniu oprávnenosti námietok a poskytnutiu informácie dotknutej osobe o vybavení týchto námietok. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie: na linke starostlivosti o zákazníkov 233 221 155, na e-maily info@nutraq.sk alebo na adrese NutraQ CZ s.r.o., Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika.

6/3 Pokiaľ má dotknutá osoba za to, že prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nepostupuje podľa právnych predpisov, alebo má dotknutá osoba iné výhrady, môže podať sťažnosť na linke starostlivosti o zákazníkov 233 221 155, na e-maily info@nutraq.sk k alebo na adrese NutraQ CZ s.r.o., Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika.

6/4 Dotknutá osoba môže kedykoľvek podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

 • Príjemcovia a sprostredkovatelia

7/1 Príjemcovia osobných údajov sú spoločnosti v skupine prevádzkovateľa, teda v skupina NutraQ AS, pričom spoločnosti sú uvedené tu.

7/2 K osobným údajom môžu mať v nevyhnutnom rozsahu prístup sprostredkovatelia z týchto kategórií: marketingové spoločnosti, komerčné call centrá, účtovné spoločnosti, audítorské spoločnosti, spoločnosti poskytujúce právne služby, spoločnosti zaoberajúce sa personalistikou a vzdelávaním, spoločnosti poskytujúce IT služby, spoločnosti zaoberajúce sa internetovým marketingom, spoločnosti zaoberajúce sa vývojom, predajom a servisom marketingových systémov, spoločnosti zaoberajúce sa vývojom a implementáciou podnikových systémov, spoločnosti zaoberajúce sa vývojom webových a mobilných aplikácií, spoločnosti poskytujúce software licencie pre online komunikáciu, spoločnosti zabezpečujúce balenie a doručovanie tovaru.

 • Cookies

8/1 Na zabezpečenie čo možno najjednoduchšieho používania stránok dochádza k užívaniu cookies. Ďalšími účelmi cookies sú zobrazovanie relevantnej reklamy.

8/2 Podmienky používania Cookies sú opísané v dokumente Cookies, ktorý nájdete tu.

 • Poučenie o právach dotknutej osoby

9/1 Právo na prístup, transparentné informácie, oznámenie a postupy pre výkon práv dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo na informácie o tom, aké osobné údaje o ňom prevádzkovateľ spracúva.

Prevádzkovateľ prijal vhodné opatrenia na to, aby poskytol dotknutej osobe stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko dostupným spôsobom za použitia jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov všetky informácie (napr. o sprostredkovateľovi osobných údajov a o priebehu tohto spracúvania) a uskutočnil všetky oznámenia o spracúvaní.

Prevádzkovateľ neodmietne vyhovieť žiadosti dotknutej osoby pri výkone práv dotknutej osoby (najmä práva na prístup), ibaže by preukázal, že nemôže zistiť totožnosť dotknutej osoby, ku ktorej sa dotknuté údaje vzťahujú.

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej prevádzkovateľ poskytol na jej žiadosť informácie o prijatých opatreniach, a to bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Prevádzkovateľ bude dotknutú osobu o takomto predĺžení informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s uvedením dôvodov takéhoto odkladu. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej forme, pokiaľ je to možné, a pokiaľ nepožiadala o iný spôsob, poskytnú sa jej informácie v elektronickej forme.

Pokiaľ prevádzkovateľ neprijme opatrenia, o ktoré dotknutá osoba požiadala, bezodkladne informuje dotknutú osobu, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o dôvodoch neprijatia opatrenia a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a žiadať o súdnu ochranu.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že všetky tieto informácie, oznámenia a úkony sú poskytované bezplatne. Pokiaľ sú však podané žiadosti vyhodnotené ako zjavne nedôvodné alebo neprimerané, a najmä pokiaľ sa opakujú, môže prevádzkovateľ buď:

 1. a) uložiť primeraný poplatok, ktorý zohľadní administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií, oznámenia, alebo s uskutočnením požadovaných úkonov; alebo
 2. b) odmietnuť takejto žiadosti vyhovieť

Zjavnú neodôvodnenosť alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje prevádzkovateľ.

Pokiaľ má prevádzkovateľ dôvodné pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných na zistenie totožnosti dotknutej osoby.

Informácie, ktoré majú byť dotknutej osobe poskytnuté, môžu byť doplnené štandardizovanými ikonami s cieľom poskytnúť ľahko viditeľným, zrozumiteľným a jasným spôsobom prehľad o zamýšľanom spracúvaní. Pokiaľ sú ikony prezentované v elektronickej forme, musia byť strojovo čitateľné.

9/2 Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. S prihliadnutím na účely spracúvania má tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj s poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

9/3 Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a prevádzkovateľ má povinnosť tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ je naplnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, za ktorými boli zhromažďované alebo inak spracúvané;
 2. b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého boli údaje spracúvané, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod k spracúvaniu;
 3. c) dotknutá osoba namietne spracúvanie (podľa nižšie uvedeného „práva namietať“) a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody k spracúvaniu;
 4. d) osobné údaje boli spracované protiprávne;
 5. e) osobné údaje musia byť vymazané kvôli splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje;
 6. f) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti v prípade osoby mladšej ako 16 rokov, pri ktorej musí na spracovanie podľa účinnej právnej úpravy poskytnúť súhlas osoba vykonávajúca rodičovské práva a povinnosti.

9/4 Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 1. a) ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho žiada obmedzenie ich použitia;
 3. c) prevádzkovateľ už naďalej na účely spracúvania osobné údaje nepotrebuje, ale dotknutá osoba ich potrebuje na preukázanie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 4. d) ak dotknutá osoba namietne spracúvanie, dokým nebude overené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby

9/5 Oznamovacia povinnosť ohľadom opravy alebo vymazania osobných údajov alebo obmedzenia spracúvania

Prevádzkovateľ oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo vymazania osobných údajov alebo obmedzenia spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné, alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

9/6 Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby tomu prevádzkovateľ, ktorému boli údaje poskytnuté bránil.

9/7 Právo namietať

Z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie dotknutej osoby má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

Pokiaľ dotknutá osoba namieta spracúvanie za účelom priameho marketingu, nebudú ďalej osobné údaje za týmto účelom spracúvané.

9/8 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré pre ňu má právne účinky alebo sa jej obdobným spôsobom významne dotýkajú. Prevádzkovateľ neuskutočňuje žiadne rozhodnutia založené výhradne na automatizovanom spracúvaní.

 • Definície

Osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Fyzická osoba sa považuje za identifikovanú alebo identifikovateľnú, pokiaľ možno fyzickú osobu priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe čísla, kódu alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktorú sú špecifické pre jej fyzickú, fyziologickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu; napríklad osobným údajom je e-mail, mobilný telefón, osobným údajom môže byť aj údaj o nákupnej preferencii v spojení s priezviskom.

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané podľa tohto dokumentu.

Osobitnou kategóriou osobných údajov sú údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, členstvo v odborových organizáciách, náboženské alebo filozofické presvedčenie, zdravotný stav, sexuálny život alebo sexuálnu orientáciu dotknutej osoby. Prevádzkovateľ nikdy nevyžaduje údaje spadajúce do osobitnej kategórie osobných údajov. Tieto nie sú spracúvané.

Spracúvaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ systematicky uskutočňujú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými neautomatizovanými prostriedkami. Spracúvaním osobných údajov sa rozumie najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia.

Prevádzkovateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. Spracúvaním osobných údajov môže prevádzkovateľ splnomocniť alebo poveriť sprostredkovateľa.

Sprostredkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Účelom spracúvania je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ osobné údaje spracúva.

Rozsahom rozumieme konkrétne osobné údaje, ktoré sú spracúvané, napríklad meno a priezvisko.

 • Záverečné ustanovenia

11/1 Tento dokument nadobúda účinnosť dňa 1. 4. 2023.

11/2 Prevádzkovateľ je oprávnený tento dokument aktualizovať. Dotknutá osoba je povinná sledovať zmeny v tomto dokumente. Aktuálna verzia tohto dokumentu je vždy zobrazená na webových stránkach prevádzkovateľa a jeho archivácia a reprodukcia je kupujúcemu umožnená.